Cuộc đời Ngụy Diên bi kịch một vị tướng tài

ngụy diên bi kịch một đời tướng tài:
Ngụy Diên tự là Văn Trường, người Nghĩa Dương, vốn là người dưới trướng đại tướng Sái Mạo của Lưu Biểu. Lưu Bị từ Tân Dã thua chạy ngang qua Tương Dương, do Sái Mạo hàng Tào Tháo, cự tuyệt không thu nạp ông, Ngụy Diên chém chết tướng giữ cửa thành rồi đuổi theo Lưu Bị nhưng do không tìm được Lưu Bị nên ông đã đi theo thái thú Trường Sa là Hàn Huyền.
Sau trận Xích Bích thắng lợi, Lưu Bị sai Quan Vũ đi đánh Trường Sa. Hàn Huyền chống cự không hàng. Ngụy Diên muốn theo Lưu Bị, bèn tới thuyết phục viên tướng giỏi nhất ở Trường Sa là Hoàng Trung đầu hàng. Hoàng Trung bằng lòng theo Ngụy Diên hàng Quan Vũ, vì vậy cuối cùng ép được Hàn Huyền không thể tiếp tục chống cự, phải dâng thành đầu hàng nốt
https://www.facebook.com/acousticcoverclip
Có thể bạn sẽ quan tâm:
Hoàng Trung tay cung thần cự phách thời Tam Quốc
https://www.youtube.com/watch?v=E2tLcY9dAoo

5 người đàn ông quyền lực nhất trong Showbiz Việt
https://www.youtube.com/watch?v=n0Pgqvr9Q8A

Giải mã cái bí ẩn cái chết của vua Quang Trung – Nguyễn Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=E8YNas8G0xc

Giải mã bí ẩn ngàn năm cái chết của Tây Sở bá Vương Hạng Vũ
https://www.youtube.com/watch?v=rToFSSAvc3U

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *